LogoBanner

(08. 05. 2013)

PETAK, 10. MAJ u 18h, CZKD - PAVILJON VELJKOVIĆ

Učitelj Neznalica i njegovi komiteti i Centar za kulturnu dekontaminaciju pozivaju vas na diskusiju

Hipoteke u stečaju – disfunkcija sistema ili pogrešan sistem?

 

 

Prethodne tri diskusije koje smo održali na temu obespravljenosti radnika u stečaju i na kojima smo tragali za načinima da se zaštite radnička prava i preduzeća koja su upropašćena u privatizaciji, dovele su nas do inicijative za izmene propisa, kojima bi se omogućilo da se odlučivanje o sudbini preduzeća i njegove imovine oduzme od političkih i ekonomskih struktura koje su dovele do stečaja čitave privrede, i da se poveri onima od kojih je moć odlučivanja oduzeta u privatizaciji – radnicima i malim akcionarima, ali i drugim poveriocima koji nisu bili u prilici da utiču na štetne poslovne odluke menadžmenta koje su preduzeće dovele do stečaja. Međutim, proširenje prava radnika kao poverilaca u stečaju, koje smo nastojali da koncipiramo na dosadašnjim diskusijama, neće dovesti do poboljšanja njihovog položaja ukoliko se u postupku stečaja i dalje budu favozirovali poverioci obezbeđeni hipotekama, a to su uglavnom banke i državne institucije, jer izdvajanje imovine koja je pod hipotekom iz ukupne imovine preduzeća još više ugrožava već rizične izglede da se preduzeće reorganizuje i zaštite prava radnika. Pritom su hipoteke banaka u gotovo svim nama poznatim slučajevima uspostavljene na osnovu nepotpune, ili čak falsifikovane dokumentacije, a namensko trošenje kredita uopšte nije kontrolisano.

U dosadašnjim diskusijama izdvojila su se dva stanovišta na koji način rešiti ovaj problem. Ona se ne isključuju međusobno i mogu se naporedo primeniti, ali otvaraju različite uglove sagledavanja problema.

Deo radnika preduzeća u stečaju čija je imovina najvećim delom pod hipotekama banaka i državnih institucija, smatra da će problem biti rešen ukoliko se nadležni organ stečaja zakonom obaveže da pokrene odgovarajuće postupke za raskid ugovora o hipotekama ukoliko ustanovi da su oni zaključeni suprotno propisima. Zagovornici ovog predloga smatraju da će najveći deo hipoteka sud sigurno odbaciti, jer su najčešće nezakonito uspostavljene.

Drugo stanovište je da bankama i drugim obezbeđenim poveriocima u stečaju treba potpuno ukinuti ekskluzivna prava na imovinu nad kojom su uspostavili hipoteke, i izjednačiti ih u pravima sa ostalim poveriocima. Ovo rešenje podrazumeva korenitu promenu sistema na kome počiva kreditiranje privrede od strane poslovnih banaka. Zagovornici ovog rešenja smatraju da je taj sistem nije koncipiran da bi pomogao privredi, već da bi pomogao pljačku privrede.

Prvo stanovište je da sistem treba da profunkcioniše i da ispravi greške.

Drugo stanovište je da je sistem greška i da ga treba menjati.

Šta sa hipotekama u stečaju?