LogoBanner

PREKARIZACIJA U AKDEMSKOM SEKTORU - ISKUSTVA SA ZAPADA

 

Četvrtak 27. jun 2019.godine u 19 časova

Zadruga Oktobat ,Strahinjića Bana 33, 11 000 Beograd

 

 

Poslednji u ciklusu razgovora posvećenih temi prekarizacije predstavljaće jednu vrstu studije slučaja, u okviru koje će se analizirati na koji način nesigurnost, neizvesnost i nestabilnost utiču na radnike u naučno-istraživačkom i obrazovnom sektoru. Razgovaraćemo pre svega o prekarizaciji u akademskoj sferi u Severnoj Americi i Zapadnoj Evropi, o tome kako prekarni rad utiče na istraživače i predavače, na koji način ovaj model dovodi do preopterećenosti i političke pasivizacije intelektualaca, u kojoj meri je povezan sa procesom komercijalizacije obrazovanja i sa dominacijom utilitarističkog pristupa u tretiranju znaja, kao i o tome da li možemo očekivati da će nešto slično da se primeni i u našoj zemlji u skorijoj budućnosti...
 

 

Detaljnije

 


 

 

RADNIČKE BORBE I MEDIJI

Petak 21. jun 2019.godine u 19 časova

 

Zadruga Oktobat Strahinjića Bana 33, 11 000 Beograd 

Za teme radničkih prava i radničkih borbi tokom poslednjih godina sve teže se nalazi prostor u medijima. Javnost je posle gotovo dve decenije privatizacije oguglala na priče o uništavanju fabrika i preduzeća, neisplaćivanju plata, otpuštanju radnika, siromaštvu, eksploataciji, kršenju zakona od strane poslodavaca, nebrizi državnih institucija za prava radnika... Ukoliko ne postoji određeni senzacionalistički element, priče o štrajkovima, uznemiravanjima na radnom mestu, korupciji i urušavanju različitih kompanija iz javnog i privatnog sektora najčešće su ignorisane od strane medija ili se pojavljuju tek kao neka usputna vest.

U okviru ovog razgovora pokušaćemo da odgovorimo na više pitanja: Kako je moguće privući veću pažnju medija i šire javnosti ka problemima sa kojima se suočavaju radici u Srbiji danas? Kako borba za dostojanstven rad ponovo može postati tema kojoj će se posvećivati značajniji prostor u medijima? Kakva je razlika u pristupu ovim pitanjima između velikih medijskih kuća i različitih nezavisnih novinskih agencija, portala i inicijativa? Koliko je potrebno raditi na razvijanju medijske pismenosti i podsticanju građanskog novinarstva u našoj zemlji da bi se probio postojeći medijski mrak? Pored ovoga, učesnici tribine će govoriti o tome na koji način medijske platforme u okviru kojih su aktivni sistematski prate određene teme i pokušavaju da rasvetle značajne društvene probleme koji prolaze ispod radara najvećih medijskih kuća.

 

Na tribini učestvuju:
Irena Pejić (Masina.rs)
Miloš Vučković (Radnik.rs)
Saša Dragojlo (
Insajder.net)
Razgovor će voditi Saša Perić.

 

 

Tribinu organizuju Učitelj neznalica i njegovi komiteti i Samoobrazovni univerzitet "Svetozar Marković".

 


 

 

 

 

Organizovanje prekarnih radnika - izazovi i mogućnosti

 

Sreda 19. jun 2019. godine. u !9 časova 

 

Zadruga Oktobar Strahinjića Bana 33, 11 000 Beograd

 

 

Fenomen nesigurnosti i nestabilnosti zaposlenja star je koliko i sam kapitalizam, ali tokom poslednjih nekoliko decenija on postaje jedna od najbitnijih odrednica tržišta rada, ekonomije, politike i društvenih odnosa, kako na nacionalnom, tako i na globalnom nivou. Dominacija neoliberalne paradigme, u sprezi sa tehnološkim promenama, dovodi do toga da poslovi postaju sve više nestalni, privremeni, neizvesni, nedovoljno i neredovno plaćeni... Prekarizacija zaposlenja javlja se u gotovo svim profesijama, pogađa radnike u javnom i u privatnom sektoru, i one sa višim i one sa nižim stepenom obrazovanja, i radnike u razvijenim i u nerazvijenim zamljama.


U okviru ove tribine, koja predstavlja prvi u ciklusu od tri razgovora posvećena temi prekarizacije, bavićemo se problemima organizovanja prekarnih radnika i pokušaćemo da odgovorimo na niz važnih pitanja: Na koji način sindikati mogu da odgovore na izazove koje nameće prekarizacija? Da li su u stanju da unaprede i prilagode svoje prevaziđene oblike funkcionisanja, da razbiju okoštale birokratske strukture i osmisle nove metode pomoću kojih bih štitili prekarne radnike? Koliko su prakse iz prošlosti primenjive na početku XXi veka i da li je potrebno iznalaziti nove oblike radničkog organizovanja? Da li je ovo samo problem radničkih prava ili u pitanju znatno širi politički problem koji zahteva uključivanje različitih pokreta, partija i aktivističkih organizacija?

 

Na tribini učestvuju:
Ivica Cvetanović (Konfederacija slobodnih sidnikata)
Zoran Stojanović (Granski sindikat Industrije, energije i rudarstva Nezavisnost)
Ivan Zlatić (Socijaldemokratska unija)
Razgovor će voditi Saša Perić

 

 


 

 

 

 

 

 

Ciklus razgovora 19. 21. i 27 Jun 2019. godine

 

Ciklus razgovora: Prekarizacija i radničko organizovanje u 21. veku

19. jun: Organizovanje prekarnih radnika - izazovi i mogućnosti

 21. jun: Radničke borbe i mediji

27. jun: Prekarizacija u akademskom sektoru - iskustva sa Zapada

Sve tribine se organizuju u Društvenom centru Oktobar (Strahinjića Bana 33) i počinju od 19 časova.

 

 

Radničko organizovanje se u 21. veku suočava sa brojnim izazovima. Sa jedne strane, sindikati i druge tradicionalne radničke organizacije gube na snazi i na brojnosti, pravna regulativa u najvećem broju zemalja garantuje sve manje prava zaposlenima, radnički pokret je depolitizovan, a sa druge strane ubrzano se menja i sama priroda rada koji postaje sve više nesiguran, nestalan, neredovan... Ova opšta tendencija ka prekarizaciji rada dovodi ne samo do toga da dugoročni, stabilni poslovi sa povoljnim uslovima rada postaju sve ređi, već i da radnicima postaje sve teže da se udruže i zajednički bore za svoja prava. Pijer Burdije piše da je prekarizacija deo jednog šireg modusa dominacije koji preko nesigurnosti i straha primorava radnike na potčinjenost, a mnogi autori ističu da osim o proleterijatu u savremenom kontekstu sve više ima potrebe govoriti o prekarijatu kao o društvenoj klasi koja se nalazi na udaru globalne ekonomsko-političke mašinerije. Prekarni rad je direktno povezan sa siromaštvom, nezaposlenošću i otuđenjem, on postoji i u javnom i u privatnom sektoru, i u razvijenim i u nerazvijenim zemljama, pojavljuje se u svim vrstama poslova i svim sferama rada, a utiče ne samo na materijalnu egzistenciju ljudi, već i na njihovo psihičko zdravlje, porodični i socijalni život, na celokupnu kulturu i političku dinamiku društva.

 

U okviru ovog ciklusa biće organizovane tri tribine koje će se baviti različitim aspektima ovog problema: mogućnostima za organizovanje prekarnih radnika, odnosom medija prema radničkim problemima i radničkim borbama, prekarizacijom u akademskoj sferi (pre svega u Severnoj Americi i Zapadnoj Evropi).

 

Detaljna najava svih tribina sa spiskom učesnika će biti objavljena naknadno.

 

Ciklus razgovora organizuju Učitalj neznalica i njegovi komiteti i Samoobrazovni univerzitet „Svetozar Marković“

 

 


 

 

 

 

KAKO DO PODNOŠLJIVOG ZAKONA O RADU „NA LIZING“?

Četvrtak 04. MAJ 2017.godine u 16:00 h

RESAVSKA 21, STAN BR. 5, BEOGRAD 

 

Učitelj neznalica vas poziva na razgovor

KAKO DO PODNOŠLJIVOG ZAKONA O RADU „NA LIZING“?

 

 

Rad preko privatnih agencija za zapošljavanje je jedan od najštetnijih oblika eksploatacije rada danas, kako zbog nivoa obespravljenosti radnika „na lizing“, tako i zbog sve veće rasprostranjenosti takvog načina radnog angažovanja i zbog njegovog sveprožimajućeg uticaja na generalni položaj svih zaposlenih.

 

Detaljnije

_____________________________________________________________________________________________________________________

Serija razgovora U SUSRET REGULACIJI RADA NA

Petak 31. MART 2017.godine u 16:00 h

RESAVSKA 21, STAN BR. 5, BEOGRAD

 


 

 

 

 

 

 

 

Učitelj neznalica vas poziva na četvrtu u seriji razgovora „U susret regulaciji rada na lizing“, na temu

UZBUNJIVANJE I(LI) SINDIKAT

Zakon o zaštiti uzbunjivača štit zaposlene koji prijave korupciju. Dok su prava na dostojanstven rad i sindikalno organizovanje mrtvo slovo na papiru, reklo bi se da je institucionalni okvir za zaštitu boraca protiv korupcije kud i kamo efektivniji. Da li se ovaj okvir može koristiti i za zaštitu radničkih prava? Da li se slabosti radnog zakonodavstva i položaja sindikata mogu nadomestiti oslanjanjem na sistem zaštite uzbunjivača?

 

 Detaljnije


 

 Serija razgovora U SUSRET REGULACIJI RADA NA LIZING

 

Četvrtak 23. mart 2017. godine u 18.00 h

Resavska 21, stan br. 5, Beograd

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Učitelj neznalica vas poziva na treći u seriji razgovora „U susret regulaciji rada na lizing“, na temu

 

 

NEFORMALNO UDRUŽIVANJE

 

U dosadašnjim razgovorima U SUSRET REGULACIJI RADA NA LIZING razmatrali smo mogućnosti i ograničenja postojećih sindikalnih organizacija da zaštite prava prekarnih radnika. Međutim, kapaciteti i volja sindikata da prošire svoje polje delovanja samo su jedan deo problema.

Na drugoj strani, sami prekarni radnici su zaplašeni pretnjom otkazima ukoliko se učlane u sindikat. Javnosti poznati primeri, poput otkaza aktivistkinjama USS Sloga u JURI 2011. godine, daju za pravo ovom strahu, mada, da se ne lažemo, dovoljni su elementarni zdrav razum i klasni instinkt pa da vrlo dobro znamo šta nam sleduje ako poslodavac u Srbiji 2017. godine sazna da „u njegovom dvorištu“ pravimo sindikat.

Detaljnije


 

Serija razgovora U SUSRET REGULACIJI RADA NA LIZING

 

 ČETVRTAK 16. MART 2017.godine u 18:00 h

 RESAVSKA 21, STAN BR. 5, BEOGRAD

 

 

 

 

 

Na uvodnom razgovoru U SUSRET REGULACIJI RADA NA LIZING odmah se kao naročito važno i teško izdvojilo pitanje organizacije radnika čiji je angažman povremen i nesiguran, odnosno koji su u realnom strahu od gubitka posla ukoliko se organizuju, a sa druge strane se kratko zadržavaju na radnom mestu, zbog čega im je teško da formiraju čvrste kolektive okupljene oko jasnog zajedničkog interesa

Detaljnije


 

 U SUSRET REGULACIJI RADA NA LIZING

06.03.2017. god

Medije u Srbiji nedavno su zapanjili detalji o uslovima pod kojim naši radnici rade po firmama u Slovačkoj posredstvom privatnih agencija za zapošljavanje. Informacije koje su prenete svakako zavređuju pažnju javnosti, međutim mediji su propustili da pomenu da položaj radnika koji se preko sličnih agencija, ili preko „omladinskih zadruga“ iznajmljuju poslodavcima u Srbiji, nije ništa bolji od položaja onih koji odlaze u Slovačku.

 


 

Uprkos izmenama Predlog Zakona o stanovanju i dalje neprihvatljiv

18. 02. 2016. god.

 

Uprkos izmenama Predlog Zakona o stanovanju i dalje neprihvatljiv

  Predlog Zakona o stanovanju i održavanju zgrada koji je Vlada uputila Narodnoj skupštini pretrpeo je osetne izmene u odnosu na verziju koja je prezentovana na javnoj raspravi. Izmene su naročito velike u oblasti upravljanja i održavanja zgrada, na tragu primedaba koje smo istakli u...