LogoBanner

 

(19. 12. 2014)

PONEDELJAK, 22. decembar 2014. u 19.00 h, UČITELJ NEZNALICA I NJEGOVI KOMITETI, RESAVSKA 21,stan br. 5, Beograd

.

 

 

DISKUSIJU O NACRTU NOVOG BORAČKO-INVALIDSKOG ZAKONA

 

U toku je javna rasprava o Nacrtu novog zakona o boračko-invalidskoj zaštiti, koji se sada zove zаkоn o prаviма bоrаcа, vојnih invаlidа, civilnih invаlidа rаtа i člаnоvа nјihоvih pоrоdicа. Učitelj neznalica i njegovi komiteti pozdravljaju napor da se donese ovaj dugo očekivani zakon.

Neformalno smo obavešteni da su pozivi za javnu raspravu poslati su svim udruženjima učesnika rata, onima koje vlast smatra interesnom grupom tj. onima čija će prava kao socijalnih slučajeva ovaj zakon urediti. Problematičnost odnosa prema učesnicima rata kao socijalnim slučajevima pokazije se kada se njihova prava vezuju za izdržavanje, a ne određuju se prema njihovoj sposobnosti da budu aktivni, kreativni članovi društva koji bi sa malim materijalnim i nematerijalnim podsticajima postali uspešni.

Srbija je jedina zemlja u regionu koja još uvek nije donela zakon o pravima učesnika rata. Pored boračko-invalidskih prava, kroz definiciju ko je borac, ili učesnik rata, ovaj zakon određuje i odgovornost Srbije za ratove devedesetih godina. Smatramo da se to tiče celog društva i da je javna rasprava o tim ratovima, kao i o njihovim ličnim i društvenim posledicama, kjučna za napore da se u Srbiji izgradi društvo zasnovano na ravnopravnosti i solidarnosti. Zato vas pozivamo kao članove društva da se upoznate sa ovim Nacrtom zakona i da se uključite u javnu raspravu. Rok za podnošenje primedaba na zakon je 23. decembar 2014. godine, a formulare možete naći na sajtu Ministrastva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja ( http://www.minrzs.gov.rs/lat/aktuelno/item/1592-poziv-za-javnu-raspravu-nacrt-zakona-o-pravima-boraca,-vojnih-invalida,-civilnih-invalida-rata-i-clanova-njihovih-porodica ).

U Nacrtu zakona ima mnogo problematičnih tačaka. Ovde navodimo tri ključna sporna mesta.

  • U Nacrtu zakonu nema definicije borca.
  • Periodizacija rata je ostala ista kao i u postojećem Zakonu o boračko-invalidskoj zaštiti. Negira se učešće Srbije u ratu između povlačenja JNA iz Hrvatske i BiH 1992. godine i NATO bombardovanja 1999. godine. Tako i piše u obrazloženju Nacrta zakona: “Suštinа оrоčаvаnjа vrеmеnа trајаnjа оružаnih аkciја i u vеzi sа tim оdrеđivаnjе pојеdinih dеlоvа tеritоriје bivšе SFRЈ isklјučuје mоgućnоst dа sе učеsnicimа оružаnih аkciја nа tеritоriјаmа rеpublikа bivšе SFRЈ (tј. vаn tеritоriје SRЈ, оdnоsnо Držаvnе zајеdnicе SCG, оdnоsnо Srbiје) pоslе 27. аprilа 1992. gоdinе (оdnоsnо pоslе 19. mаја 1992. gоdinе) priznа svојstvо bоrcа u smislu оvоg zаkоnа.”
  • Dobrovoljac se definiše na sledeći način: “Licе kоје је dоbrоvоlјnо stupilо u rаt, оdnоsnо u оružаnе аkciје prеduzеtе zа vrеmе mirа, može sе smаtrаti bоrcеm u smislu оvоg zаkоnа, ukоlikо sе pо stupаnju priklјučilо rеgulаrnim vојnim јеdinicаmа.” Šta Ministarstvo smatra pod “rеgulаrnim vојnim јеdinicаmа”? Da li tu spadaju i Vojska Republike srpske, Vojska Republike srpske krajine, teritorijalna odbrana i sve druge formacije koje su u njih bile uključene? Koja je odgovornost Srbije za ljude koje je, formalno i neformalno, ali sa znanjem poslala ili omogućila da budu dobrovoljci u ratu, i odgovornost za lokalno stanovništvo koje se sa njenim blagoslovom i uz njenu tehničku, materijalnu, finansijsku i drugu podršku uključilo u borbe na pојеdinim dеlоvimа tеritоriје SFRЈ.

Budući da se pitanja koja rešava ovaj zakon tiču čitavog društva, veoma je važno da sve organizacije koje okupljaju učesnike rata, i organizacije koje okupljaju antiratne aktiviste i druge organizacije i grupe daju doprinos donošenju zakona koji će biti pošten prema političkim, socio-ekonomskim i kulturnim posledicama rata koje svi snosimo.