LogoBanner

N A C R T    Z A K O N A    O    S T E Č A J U    I    R E O R G A N I Z A C I J I

 

Preuzmite: Nacrt zakona o stecaju i reorganizaciji.doc